งดเหล้าเข้าพรรษา

พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  " "ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง
หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ
และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว
จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้
ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง
จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่
ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป"
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 

นายอัศนีย์  ศรีสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ


ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร สพท.นย.
คณะกรรมการเขตพื้นที่
คณะกรรมการติดตาม
อาคารสถานศึกษา
ผลการบริหารและจัดการ
การประเมินตนเอง 7 ด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสถานศึกษา
ที่ตั้งสถานศึกษา
รหัสและพิกัดสถานศึกษา
ระยะทางสถานศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน

                   แบบฟอร์มใบเบิกต่าง ๆ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

     

กลุ่มในสำนักงาน สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์ความรู้สำคัญงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการประกันคุณภาพภายใน
สาระการประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด ประถม
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด มัธยม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2557

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2556

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สช.(เอกชน)

ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 มิ.ย.55)
จำนวนนักเรียน/ครูรายโรง
- จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ
- ข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนนักเรียน/ครูสถานศึกษาเอกชน
จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 พ.ย..55)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3
- นักเรียนจบชั้นอ.2 ป.3 ป.6และม.3 ปีการศึกษา 2554

1. ประกาศมาตรฐาน
2. มาตรฐาน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
     

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

     

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     

ระบบ E-OFFICE
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
คู่มือการรับ-ส่งในระบบ
E-Office

คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

     

คอลัมน์ประจำ

นับตั้งแต่วันที่  15 มกราคม  2553

บภ.ง.ด.91

| e-Revenue |

 

แนะนำเว็บไซต์

 
  

     

 

ดูบัญชีจ่ายเงินเดือนรายบุคคล ที่นี่...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว5/2554)

รายละเอียด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานครนายกและสถานศึกษาในสังกัด

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด

     

1. ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ
2. ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์วิชางานช่าง  ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คณิต  วิทย์  ห้องสมุด  ดนตรี
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องสมุด       6. ครุภัณฑ์ดนตรี

                                                                          โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

7. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ มอก 1494 - 5251 และ มอก 1495 - 2541    8. ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
8. เกณฑ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา
 
     

จดหมายจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 1/2557 (1) (2)      ฉบับที่ 2/2557 (1)  ฉบับที่ 3/2557 (1) (2)

 ฉบับที่ 4/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 5/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 6/2557 (1)

ฉบับที่ 7/2557 (1)  ฉบับที่ 8/2557 (1)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,621 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.odos.moe.go.th     โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับ ผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นสิทธิสมัคร โปรดอ่านรายละเอียด...

(วันที่ :2 เม.ย. 2557)  
     

1.แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2557 สพป.นครนายก
 ตอนที่ 1    ตอนที่ 2      
(กลุ่มอำนวยการ)
2.บรรยายการอบรมการจัดทำแผนประจำปีของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
3.แบบรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5.หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
6.ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์
ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ
TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
 (ผอ.ไพบูลย์ คนเสงี่ยม โรงเรียนวัดพรหมเพชร)
7.รายงานประจำปี 2556 (กลุ่มนโยบายและแผน)
 
     

สำนักนายกฯปลุกกระแสรักชาติ ผ่านเพลง 'เอกลักษณ์ไทย'

             สำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกกระแสรักชาติผ่านบทเพลงและเอ็มวี "เอกลักษณ์ไทย" ชู 3 สัญลักษณ์ ประจำชาติไทย คือ ช้าง ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย โดยเตรียมเผยแพร่และรณรงค์สู่เยาวชนของชาติ
             ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าว โครงการจัดทำเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย" เปิดเผยว่า สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ   ประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรัก และความภูมิใจในชาติ ผ่านบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
             ทั้งนี้เพลงดังกล่าว มีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ เยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ และวิถีความเป็นไทย การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ โดยการสืบทอดเอกลักษณ์และวิถีความเป็นไทย และความเป็นไทยที่รวมทั้งวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ในแบบฉบับของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ชาติไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ประกอบด้วย ช้าง ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน และศาลาไทย
             สำหรับบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง เอกลักษณ์ไทย ขับร้องโดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ เนื้อร้องและทำนอง แต่งโดยนายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ซึ่งเนื้อหาเพลงสามารถจดจำง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน
โดยเพลงดังกล่าว สามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง www.identity.opm.go.th
ฟังเพลงเอกลักษณ์ไทย คลิก


Download ใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (สำหรับโรงเรียน)

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
     ขอให้โรงเรียนที่ได้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน NT และ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มารับเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 2
  รายชื่อโรงเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  25  ก.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นย. และผู้อำนวยการกลุ่ม
        ครั้งที่ 21 / 2557   เมื่อวีนที่ 2 กันยายน 2557
   รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ  11  ก.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
        ครั้งที่ 6 / 2557   เมื่อวีนที่ 5 มิถุนายน 2557
   รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ  11  ก.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล๊ต
   สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
           แบบสอบถาม  คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม Online
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 9 ก.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
   หนังสือนำส่ง        เอกสารแนบ   1    2    3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 ก.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
    รายงานการประชุมรอง ผอ. สพป.นครนายก และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 20/2557
กลุ่มอำนวยการ 29 ส.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  รายงานการประชุมรอง ผอ. สพป.นครนายก และ ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ 15 ส.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
    รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นครนายก ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
           รายงานการประชุม
กลุ่มอำนวยการ 24 ก.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
      แจ้งโรงเรียนทราบ ตามหนังสือ ศธ 04057/1654 ลงวันที่ 17 ก.ค.2557
แก้ไข Mail รายยงานข้อมูลนักเรียน เพื่อดำเนินงานโปรแกรมการติดตามนักเรียนเข้าเรียน
โดยให้รายงานทาง E-mail ดังนี้  admincsd@scg.co.th
กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
        สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558    (หนังสือนำ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3    สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 ( เขตบริการโรงเรียน    รายชื่อเด็ก เมือง  บ้านนา   ปากพลี   องครักษ์)
(กุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผุ้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.นครนายก
 หนังสือนำ   รายงานการประชุม
กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค.57
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
  เรื่อง  โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
รายละเอียด http://202.143.142.243
 
     

    สพป.นครนายก มอบโลห์รางวัลห้องสมุดดี   
    เยี่ยมและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการ
    ประเมินคุณภาพนักเรียน NT และ O-Net  
    (อ่านต่อ

    การประชุม อคกศ. เขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษานครนายก
   (อ่านต่อ)  

    สพป.นครนายก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
   ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557
   (อ่านต่อ)

   คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขยายผล
    การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระยะที่ 1
    โรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก
   (อ่านต่อ)     
    สพป.นครนายก อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
    สภานักเรียน
     (อ่านต่อ)
   
    สพป.นครนายก ร่วมกับโรงเรียนอนุบาล
    เมืองนครนายก อ่านสารสันติภาพและสงบ
    นิ่ง 1 นาที
   (อ่านต่อ)

     มูลนิธี SCG และทีมงาน TGCI ONE
    TEAM มอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้าน
     ชะวากยาว
  
     (อ่านต่อ
)  

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษานครนายกเยี่ยมโรงเรียนที่เกิด
    ภาวะน้ำท่วม  
 
   (อ่านต่
)  
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร  
   การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นย.
  (อ่านต่อ)

   การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
    ศึกษาประถมศึกษานครนายก ครั้งที่
    6/2557
   (อ่านต่อ)       
               

   โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
   โดยใช้   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
   "หมู่บ้านรักษาศีล    5"  โดย โรงเรียนวัด
    พราหมณี
   (อ่านต่อ)
  
   การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
   และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขต  
   พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
   (อ่านต่อ)
    

 

    สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระ
    ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี มาประมวลองค์ความรู้
    โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
    (อ่านต่อ)    
    โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จัดมุฑิตาจิตให้
     กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

   
 (อ่านต่อ)
     โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จัดกิจกรรม
     ค่ายโรงเรียนสุจริต
     (อ่านต่อ)
    โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี รับมอบวัสดุ
    การเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
    นครนายก
   (อ่านต่อ)

    โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่าย
    วิชาการ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษา
    ปีที่ 3
    (อ่านต่อ)

   โรงเรียนวัดทองย้อย รับการประเมินภายใน
    จากหน่วยงานต้นสังกัด
    (อ่านต่อ)
    โรงเรียนวัดบ้านพริก แชมป์ประเทศไทย
    รายการหนูน้อยเจ้าเวหา ปี 2557
    (อ่านต่อ)
    โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) เสนอผล
     งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
      (อ่านต่อ)
   โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)    
    จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
       (อ่านต่อ)