"วิชาการยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณธรรม นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  " "ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง
หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ
และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว
จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้
ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง
จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่
ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป"
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

     

ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
ร่วมลงนาม
เพื่อความสวยงามในการพิมพ์ควรใช้
Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 11 ขึ้นไป
     

นายไพจิต  ไชยฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จุดเน้นการพัฒนา สพป.นครนายก

 กุญแจ 5 ดอกสู่ความสำเร็จ
  รูปแบบการจัดการศึกษาของ สพป.นย.
  Roadmap
  School ChangeMaker
  เอกสารชุดที่ 1 อ่านได้สะกดเป็น
  เอกสารชุดที่ 2 ฝึกแต่งประโยค
  เอกสารชุดที่ 3 ฝึกจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน
  เอกสารชุดที่ 4 การใช้ Graphic Organizer
  เอกสารชุดที่ 5 จับคู่คำคล้องจอง
     
- หลักธรรมาภิบาล
- วัฒนธรรมองค์กร สพป.นครนายก
     
     
     

- คู่มือสำหรับประชาชนของ สพป.นครนายก
- คู่มือสำหรับประชาชน(สำหรับโรงเรียนนำไปปรับ)
- เว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเข้าไปจัดทำคู่มือสำหรับ
   ประชาชนเพื่อเผยแพร่ในระบบของ กพร.สพฐ.
     

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
     

ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
     

ศูนย์กลางแอปพลีเคชั่นภาครัฐ
     

เชิญฟังเพลง สพป.นครนายก

     

- วิธีการใช้งาน

   เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.นครนายก

     

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้าง สพป.นครนายก
บุคลากร สพท.นย.
คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
    นครนายก
คณะกรรมการเขตพื้นที่
คณะกรรมการติดตาม
อาคารสถานศึกษา
ผลการบริหารและจัดการ
การประเมินตนเอง 7 ด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสถานศึกษา
ที่ตั้งสถานศึกษา
รหัสและพิกัดสถานศึกษา
ระยะทางสถานศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน

     เพลงเอกลักษณ์ไทย คลิก

                   แบบฟอร์มใบเบิกต่าง ๆ

สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาซื้อขาย
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2558

           แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ

การขออนุญาตไปต่างประเทศ (ทัศนศึกษา)
การขออนุญาตไปต่างประเทศ (ศึกษาดูงาน)
การขออนุญาตไปต่างประเทศ (เยี่ยมญาติ)
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา)

     

กลุ่มในสำนักงาน สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในฯ
คำสั่งมาตรฐานเขตพื้นที่ สพป.นครนายก
รายชื่อผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน
แบบรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่ สพป.นครนายก
กลุ่มนโยบายและแผน
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  แผนจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558-2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
             ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายงานประจำปี 2557
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์ความรู้สำคัญงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการประกันคุณภาพภายใน   
สาระการประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด ประถม
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด มัธยม

งานหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ

คู่มือ ดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตร
        การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
  เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ด้านที่ 1  2   3   4   5   6   7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ด้านที่ 1  2   3   4   5   6   7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้านที่ 1  2   3   4   5   6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ด้านที่ 1  2   3   4   5   6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้านที่ 1  2   3   4   5   6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้านที่ 1  2   3   4   5   6
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2558

- รายชื่อกลุ่มโรงเรียนและจำนวนนักเรียน
- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 พ.ย.58)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (10 พ.ย.58)
- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.58)
จำนวนนักเรียนและจำนวนครู (10 มิ.ย.58)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- ที่ตั้งสถานศึกษาและจำนวนนักเรียน
- จำนวนนักเรียนสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2557

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 พ.ย..57)
- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2556

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สช.(เอกชน)

ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 มิ.ย.55)
จำนวนนักเรียน/ครูรายโรง
- จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ
- ข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนนักเรียน/ครูสถานศึกษาเอกชน
จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 พ.ย..55)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3
- นักเรียนจบชั้นอ.2 ป.3 ป.6และม.3 ปีการศึกษา 2554

1. ประกาศมาตรฐาน
2. มาตรฐาน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
4. แบบติดตามมาตรฐานเขต
  แนวทางการดำเนินงานและการนิเทศการบริหาร
      การเรียนร่วม
  ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วม
  วิจัยต้นแบบเรียนร่วม - มาตรฐานเรียนร่วม
  แบบประเมิน ฉ.1 ฉ.2- คู่มือการบันทึกข้อมูล
     

คู่มือควบคุมภายในออนไลน์

แบบ ปอ 1  แบบ ปอ 2   แบบ ปอ 3

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

     

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     

ระบบ E-OFFICE
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
คู่มือการรับ-ส่งในระบบ
E-Office

คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

 - สื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
     

คอลัมน์ประจำ

นับตั้งแต่วันที่  15 มกราคม  2553

บภ.ง.ด.91

| e-Revenue |

 

แนะนำเว็บไซต์

 
  

     
     


ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา

     

     

ภาพรวมผลการประเมิน เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2556 - 2557

ผลการประเมิน O - NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2557
ผลการประเมิน O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี 2557
ตารางเปรียบเทียบผลทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป.นครนายก,สพฐ.,ประเทศ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

รายงานระดับโรงเรียน
รายงานรายบุคคล
รายงานระดับเขตพื้นที่
รายงานระดับประเทศ - ทุกสังกัด
รายงานระดับประเทศ - สพฐ.
ผลการประเมิน NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปี 2557

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เปิดรับสมัครสอบ และกำหนดการสอบวัดสมรรถนะครู
  ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด

 

หลักสูตรการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

1. Brain Gym    2. การ์ดตามกิจกรรม "สำเนียง เสียงสัตว์"  3. ใบประกอบการอบรม

รายงานการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1 (รายกลุ่ม)

ค่ายแก้ปัญหาการอ่าน โดย ศน.วรรณวิไล  พันธุ์สีดา
โรงเรียนสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้

     

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ http://nayok-reports.com/doc/doc.html

 

 

 


     

     

 

ดูบัญชีจ่ายเงินเดือนรายบุคคล ที่นี่...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว5/2554)

รายละเอียด


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานครนายกและสถานศึกษาในสังกัด

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สรรพากรพื้นที่นครนายก
ทำความรู้จัก บช.1 
การยื่นบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายของโครงการที่ทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
     

1. ที่ ศธ04002/ว3290 ลงวันที่26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    เล่มที่ 2/5    เล่มที่ 3/5    เล่มที่ 4/5     เล่มที่ 5/5
2. ที่ ศธ04002/ว2973 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558  เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
3. ที่ ศธ04002/ว1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
4. ที่ ศธ04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

                                                                          โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

1. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ มอก 1494 - 5251 และ มอก 1495 - 2541   2. ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
3. เกณฑ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา
     

โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 แข่งขันในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- รายละเอียดโครงการ   - แผ่นที่    (ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558)
     

1.แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2557 สพป.นครนายก
 ตอนที่ 1    ตอนที่ 2      
(กลุ่มอำนวยการ)
2.บรรยายการอบรมการจัดทำแผนประจำปีของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
3.แบบรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5.หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
6.ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์
ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ
TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
 (ผอ.ไพบูลย์ คนเสงี่ยม โรงเรียนวัดพรหมเพชร)
7.รายงานประจำปี 2556 (กลุ่มนโยบายและแผน)
8.คู่มือสรุปการเลื่อนขั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มบริหารบุคคล)
9.เครื่องมือติดตามตรวจสอบและประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด สพป.นครนายก
10.เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำงบประมาณ ปี 2559
11. การขับเคลื่อนคุณภาพ สพท. : บทบาทร่วมขององค์คณะบุคคล  โดย รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
12. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.รายการประมาณราคา ปี 2558
     

  1. เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล (ปพ.123) Download
2. โปรแกรม ปพ.123 Download

เชิญซื้อ  เอกสารหลักฐานการศึกษา (ประถม-มัธยม) ได้ตั้งแต่บัดนี้
   แบบ ปพ.5 - รวมทุกกลุ่มสาระ  เล่มละ 40 บาท (1 ห้องเรียน) หรือ - รายวิชา   เล่มละ 12 บาท  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เล่มละ 11 บาท
   แบบ ปพ.6 - รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  เล่มละ 15 บาท
   แบบ ปพ.8 - ระเบียบสะสม  เล่มละ 24 บาท
กลุ่มงานวัดผล สพป.นครนายก ติดต่อเจ้าหน้าที่ 089-2445790
     

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

กำหนดการออกประเมิน
  เรื่อง กำหนดการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    รายละเอียด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มกราคม 2559
 

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน)
    บบคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างใหม่
    รายละเอียด
โรงเรียนวัดหนองทองทราย 28 ธันวาคม 2558
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
    บบคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างใหม่
    รายละเอียด
กลุ่มนโยบายและแผน   10  พฤศจิกายน  2558
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
    1.ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP  MEP ปีการศึกษา 2559
    รายละเอียดประกาศ
    2.ระกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
    รายละเอียดประกาศ
งานประชาสัมพันธ์  22  กันยายน  2558
 

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     
     
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        นครนายก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
        เขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยนายไพจิต
        ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นย. เป็นอนุกรรมการ
        และเลขานุการ
     
 
        (อ่านต่อ)     (ผลการพิจารณา)
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      เป็นประธานเปิดโครงการ "ห้องเรียนอ่านออก
      100
% ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง 31
      อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
      (อ่านต่อ)
        นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
        มอบให้นายนิรันดร์  ช่วยเจริญ รอง ผอ.
        สพป.นครนายก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน
        ราชการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม
        ขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
        (อ่านต่อ)
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม
      และประเมินผลฯ เพื่อติดตามผลการดำเนิน
      งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
      และสพฐ.
      (อ่านต่อ)
       นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
       เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่าง
       องค์ประกอบการย้ายและคณะกรรมการ
       กลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร
      (อ่านต่อ)
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นย
      และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ณ ห้องประชุม
      สพป.นครนายก อาคาร 1
      (อ่านต่อ)
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
      เพื่อเลือกวิชาเอกสำหรับบรรจุครูผู้ช่วยและ
      ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่
      (อ่านต่อ)     
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
      นครนายก จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
      การศึกษาประถมศึกษานครนายก ครั้งที่ 1
      ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก อาคาร 1
      (อ่านต่อ)              
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
      กุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนิน
      และทอดพระเนตรนิทรรศการผลนักเรียนของ
      โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ จำนวน
      20 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดท่าชัย อ.เมือง
      จ.นครนายก
      (อ่านต่อ)            
   
     นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหุบเมยและโรงเรียน
      วัดท่าด่าน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน
       ตามนโยบายนักเรียน ป.1 อ่านอออกเขียนได้
       ภายใน 1 ปี
       (อ่านต่อ)       
          
    นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
     ติดตามการความพร้อมในการจัดเตรียม
     สถานที่จัดเตรียมการแสดงผลงานของ
     นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
      ณ โรงเรียนวัดท่าชัย
     (อ่านต่อ)
                      
     นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
      ผู้บริหารสถานศึกษาและครูกิจกรรมลูกเสือ
      ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
      (อ่านต่อ)
                         
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
       ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำบัวลอยและโรงเรียน
       วัดเกาะกา เพื่อติดตามการจัดการเรียนการ
       สอนตามนโยบายนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
       ภายใน 1 ปี
       (อ่านต่อ)                           
       สำนักงานจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม
       "ลุงผู้ว่าพาหลานเที่ยว" นำนักเรียนจาก
       20 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
       ราชกุมารี จำนวน 200 คน เที่ยวและ
       ทัศนศึกษาฯ
       (อ่านต่อ)                  
     นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
      เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
     นักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา
     2558 ของโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกร
     ประชานุกูล)
     (อ่านต่อ)                            
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นครนายก
        เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
        จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
        โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
         เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ
         ณ โรงเรียนวัดท่าชัย อ.เมือง จ.นครนายก
       (อ่านต่อ)                    
      นายไพจิต  ไชยฤทธิ์   ผอ.สพป.นครนายก
       เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
      ข้าราชการครู ในอำเภอบ้านนา  เพื่อมอบ
      นโยบายการจัดการเรียนการสอนและ
      ปรับกระบวนทัศน์ครู  ณ ศาลาเอนกประสงค์
      วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก
      (อ่านต่อ)                                   
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        นครนายก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
        เขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยนายไพจิต
        ไชยฤทธิ์  ผอ.สพป.นย. เป็นอนุกรรมการ
        และเลขานุการ
     
        (อ่านต่อ)   (ผลการพิจารณา)                                               

 

    นายเอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์  รอง ผอ.สพป.
    นครนายก  เป็นประธานเปิดโครงการค่าย
     เด็กดี มีคุณธรรม ประจำปี 2558
     ณ โรงเรียนวัดบ้านพริก
     (อ่านต่อ)       
     ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านพริก -
     พิกุลออก ประชุมเตรียมความพร้อมการ
     เข้าค่ายแก้ปัญหา นักเรียนอ่านไม่ออก
     อ่านไม่คล่อง การคิดคำนวณ ของนักเรียน
     ชั้น ป.1 - ม.2 ณ โรงเรียนวัดบ้านพริก
     (อ่านต่อ)   
          
     โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ จัดกิจกรรม
      สานฝันบัณฑิตน้อยเรียงร้อยน้องพี่สู่
      เป้าหมาย
      (อ่านต่อ)   
    โรงเรียนวัดทองย้อยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ
    โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
    และอบายมุข   ปี 2556
    (อ่านต่อ)
              
    นายสุวัฒน์  สุขชม ผอ.ร.ร.วัดเลขธรรมกิตต์
    และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับ
    รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
    (อ่านต่อ)         
   โรงเรียนวัดทองย้อย จัดกิจกรรมวิชาการ
    ประจำปีการศึกษา 2557
    (อ่านต่อ)
    โรงเรียนวัดทองย้อยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ
     เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  
   (อ่านต่อ)

   นิสิตปี 1 มศว.องครักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาที่
   โรงเรียนบ้านชวดบัว และพิธีกฐินพระราชทาน
   ทอด ณ วัดชวดบัว
   (อ่านต่อ)
  
  

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่าย
    วิชาการ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยม
     ศึกษา  ปีที่ 3
    (อ่านต่อ)